NFU Pay fixation Orders

Print

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 1069 dated 28.12.2020       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 1073 dated 29.12.2020

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 1077 dated 30.12.2020       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 1033 dated 21.12.2020

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 1054 dated 23.12.2020       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 1024 dated 17.12.2020

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 05     dated 01.01.2021       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 09    dated  04.01.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 11    dated  04.01.2021       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 25    dated  05.01.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 31    dated  05.01.2021       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 34    dated  06.01.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 36    dated  06.01.2021       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 49    dated  08.01.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 57    dated  11.01.2021       Amendment of NFU-Pay Fixation Part II O.O. 36  dated  06.01.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 78    dated  13.01.2021       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 103  dated 18.01.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 99    dated  18.01.2021       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 102  dated 18.01.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 123  dated   21.01.2021      NFU-Pay Fixation Part II O.O. 127  dated 22.01.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 134  dated 22.01.2021        NFU-Pay Fixation Part II O.O. 135  dated 22.01.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 137  dated 25.01.2021        NFU-Pay Fixation Part II O.O. 147  dated 27.01.2021

Amendment of Part II O.O. 99 dated 18.01.2021              NFU-Pay Fixation Part II O.O. 153  dated 29.01.2021

Amendment of Part II O.O.  5  dated 01.01.2021              NFU-Pay Fixation Part II O.O. 166  dated 02.02.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 167  dated 02.02.2021        NFU-Pay Fixation Part II O.O. 174  dated 03.02.2021

Amendment of Part II O.O. 134 dated 22.01.2021            Amendment of Part II O.O. 166 dated 02.02.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 183  dated 05.02.2021        NFU-Pay Fixation Part II O.O. 184 dated 05.02.2021

Amendment of Part II O.O. number 49 dated 08.01.2021  NFU-Pay Fixation Part II O.O. 214 dated 10.02.2021

Amendment of Part II O.O. number 09 dated 04.01.2021  Amendment of Part II O.O. number 134 dated 22.01.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 252 dated 19.02.2021         NFU-Pay Fixation Part II O.O. 256 dated 19.02.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 257 dated 19.02.2021         NFU-Pay Fixation Part II O.O. 241 dated 18.02.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 261 dated 22.02.2021         NFU-Pay Fixation part II O.O. 262 dated 22.02.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 264 dated 22.02.2021         NFU-Pay Fixation part II O.O. 270 dated 23.02.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 275 dated 24.02.2021         NFU-Pay Fixation Part II O.O. 290 dated 26.02.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 300 dated 02.03.2021         NFU-Pay Fixation Part II O.O. 316 dated 04.03.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 317 dated 04.03.2021         NFU-Pay Fixation Part II O.O. 341 dated 09.03.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 406 dated 22.03.2021         NFU-Pay Fixation Part II O.O. 404 dated 22.03.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 405 dated 22.03.2021         NFU-Pay Fixation Part II O.O. 445 dated 26.03.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 446 dated 26.03.2021         NFU-Pay Fixation Part II O.O. 469 dated 26.03.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 521 dated 16.04.2021         NFU-Pay Fixation Part II O.O. 641 dated 22.07.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 1087 dated 08.12.2021       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 50 dated 19.01.2022

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 01     dated 03.01.2022      Amendment of Part II O.O. 01 dated 03.01.2022

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 40     dated 14.01.2022      NFU-Pay Fixation Part II O.O. 1121 dated 17.12.2021

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 1120 dated 17.12.2021       NFU-Pay Fixation Part II O.O. 80  dated 24.01.2022

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 22    dated 10.01.2022        NFU-Pay Fixation Part II O.O. 154 dated 11.02.2022

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 231  dated 24.02.2022        NFU-Pay Fixation Part II O.O. 300 dated 14.03.2022

NFU-Pay Fixation Part II O.O. 301  dated 14.03.2022        NFU-Pay Fixation Part II O.O. 309 dated  16.03.2022